چهارشنبه 30 بهمن 1398

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری خط سفر پارس از تاریخ 97/08/06

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری درسا سیر پارس از تاریخ 97/08/06

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سالم گشت ایرانیان از تاریخ 97/08/05

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری راشاک پرواز از تاریخ 97/08/05

تعلیق به مدت یک ماه

حکم تعلیق شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری نیک اندیشان روشا گشت به مدت یک ماه از تاریخ 97/8/2

تعلیق به مدت یک ماه

حکم تعلیق شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری قصر توچال آریا به مدت یک ماه از تاریخ 97/8/2

تعلیق به مدت یک ماه

حکم تعلیق شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری مدار صفر درجه سبا به مدت یک ماه از تاریخ 97/8/2

تعلیق به مدت دو ماه

حکم تعلیق شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری مهراندیشان رضوان به مدت دو ماه از تاریخ 97/8/2

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری فراز سیر نور از تاریخ 97/08/2