ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1403

معرفی پیشوا

شهرستان پيشوا از مناطق فرهنگى ، تاريخى و مذهبى ايران اسلامى محسوب مى شود كه در 45 كيلومترى جنوب شرقى تهران واقع شده است . اين شهرستان از شمال به شهرستان پاكدشت ، از غرب و جنوب به شهرستان ورامين ، از شرق به شهرستان گرمسار منتهى مى شود .اين منطقه به لحاظ سابقه تمدن و تاريخ از اهميت بسزايى برخوردار مى باشد . چرا كه به لحاظ آثار و بقاياى تاريخى ايرانى اسلامى و حضور معنوى و پربركت امامزاده جعفربن موسى الكاظم )ع( برادر تنى امام رضا )ع( در شهر پيشوا دوران هاى تاريخى پر فراز و نشيبى را مانند مبدأ قيام 15 خرداد سال 1342 ه.ش از سرگذرانده است . تا اواخر دوره قاجاريه اين شهر به علت وجود بقعه امامزاده جعفر )ع( در آن به همين نام شهرت داشته است و بعدها با احداث راه آهن سراسرى تهران مشهد و عبور آن از اين شهر نام امامزاده جعفر)ع( به پيشوا تبديل گرديد كه در زبان ادبيات فارسى پيشوا به مفهوم استقبال مى باشد . لازم به ذكر است نام قديمى شهر پيشوا به » دك «  ، به معنى ساحل و بندر » سنار « بوده است كه از تركيب دو نام پهلوى ساسانى »سناردك« 

معناى خشك و بى آب و علف است و سناردك يعنى بندر خشك و محله اصلى شهر در زمان قديم سناردك بوده است . از ديگر نامهاى پيشوا مى توان به سامنات نيز اشاره كرد كه شخصى بنام كيومرث از شهر پيشوا براى جهان گشايى برخواست و اولين سلطانى است كه نوروز را عيد گرفت . از نظر بافت اجتماعى اين شهرستان داراى بافتى كاملا" مذهبى است كه تاكنون اصالت خود را حفظ كرده است و در بخش كشاورزى و دامپرورى از قطب هاى مهم اقتصادى جنوب شرق استان تهران محسوب مى شود

جاذبه های گردشگری

قلعه ایرج

امامزاده یوسف رضا

آب انبار تاریخی بازار