جمعه 07 آذر 1399
مسئول دفتر نمایندگی شهرستان پردیس منصوب شد

مسئول دفتر نمایندگی شهرستان پردیس منصوب شد

پرهام جانفشان مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران طی حکمی سمیه خاکپور را به عنوان مسئول دفتر نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان پردیس منصوب کرد.

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سودای پرواز ایرانیان به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق برای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سودای پرواز ایرانیان، تاریخ (99/04/15)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری آیدا پرواز آسمان به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق برای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری آیدا پرواز آسمان، تاریخ (99/04/15)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری آسمان به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق برای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری آسمان، تاریخ (99/04/15)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سیمرغ سیر خاورمیانه به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق برای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سیمرغ سیر خاورمیانه، تاریخ (99/04/015)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری هفت سین گشت ایرانیان به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق برای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری هفت سین گشت ایرانیان، تاریخ (99/04/15)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری گشت آوران به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق برای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری گشت آوران، تاریخ (99/04/15)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سیف گشت آریانا به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق برای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سیف گشت آریانا، تاریخ (99/04/15)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری آدا سیر نیلی به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق برای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری آدا سیر نیلی، تاریخ (99/04/15)