ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1403

کتابخانه و مرکز اسناد

دانشجويان گرامي جهت استفاده از منابع، اسناد و مدارك مربوط به آثار تاريخي با همراه داشتن معرفي‎نامه دانشگاه به مركز اسناد واقع در خانه امام جمعه مراجعه نماييد. جهت عكسبرداري و برداشت مي‎توانيد از بناهاي ذكر شده در ذيل بازديد كنيد.

 

مدارك مورد نياز براي صدور معرفي‎نامه : اصل و كپي معرفي‎نامه دانشگاه

 

خانه نصيرالدوله (قاجاريه) : خيابان اميركبير - كوچه جاويدي - كوچه مدرس

خانه وثوق (قوام الدوله) (اواسط قاجار) : خيابان اميركبير - كوچه عليرضا جاويدي - 17 (دولتي)

خانه نظاميه (قاجاريه) : ميدان بهارستان - كوچه نظاميه (دولتي)

خانه امام جمعه (قاجاريه) : خيابان ناصر خسرو - كوچه امام جمعه - شماره 37 (دولتي)

موزه آبگينه (خانه قوام السلطنه) (قاجاريه) : خيابان 30 تير - جنب كوچه نوبهار

موزه فرش (معاصر) : خيابان كارگر - تقاطع فاطمي

موزه رضا عباسي (معاصر) : خيابان شريعتي - پل سيد خندان

 

تذكر مهم : لازم است در معرفي‎نامه دانشگاه اطلاعاتي چون نام بنا يا بناها و نوع درخواست مورد نظر (عكاسي، فيلم برداري، برداشت (رولوه)، كارآموزي مرمت در كارگاه‎هاي فعال، تحقيق و پژوهش و استفاده از مركز اسناد) قيد شود. لذا به معرفي‎نامه‎هاي فاقد هر يك از موارد مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.