شنبه 30 تیر 1403

فنآوری اطلاعات و آمار

مصطفی پورمنصوری

مدیر فناوری اطلاعات و آمار