شنبه 30 تیر 1403

کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی:

ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری (بخشنامه شماره 200/93/13472 مورخ 1393/10/07معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

اهم وظایف:
- تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل: اهداف، اولویت ها، زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسیون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب.
- برنامه ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیک دستگاه و راهبری اجرای برنامه.
- تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه.
- تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم به ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان، مجتمع های خدمات اداری و ...
- راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه های آن ها.
- مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاه های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک.
- راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان واحد فن آوری اطلاعات دستگاه و کارگزارن ارایه خدمات دولتی.
- راهبری اجرای برنامه فرهگ سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.
از همین رو کمیته تخصصی فناوری اطلاعات اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در سال 1388 تشکیل گردید و در حال حاضر با نام کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی فعال می باشد که اعضای آن به شرح ذیل می باشند.