شنبه 08 آذر 1399

(آرشیو ماه خرداد 1399)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری ال آی سفر آریو مهر به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری ال آی سفر آریو مهر  تاریخ (99/03/27)

لغو پروانه شرکت ایران کاروان

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ایران کاروان تاریخ (99/03/27)

لغو پروانه شرکت آفاق گشت سماء

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آفاق گشت سماء تاریخ (99/03/27)  

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری کارما سفر نیلی به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری کارما سفر  نیلی  تاریخ (99/03/27)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری گلشن سیر شهریار به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری گلشن سیر شهریار تاریخ (99/03/27)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری فرجام پرواز کیان به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری فرجام پرواز کیان تاریخ (99/03/27)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری ارژن گشت زاگرس به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری ارژن گشت زاگرس  تاریخ (99/03/27)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری همام سیر تهران به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری همام سیر تهران تاریخ (99/03/27)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری توسعه جهانگردی ایگل به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری توسعه جهانگردی ایگل  تاریخ (99/03/27)