ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1403

پاکدشت

ردیف

نام  اثر

كد آرشيو

شهرستان

قدمت

شماره ثبت

تاریخ ثبت

نشانی اثر

 
 

1

آب انبار حيدر آباد

1347

پاكدشت

اواخر قاجاریه _ اوايل پهلوي

10338

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي حيدر آباد

 

2

آب انبار روستاي فيلستان

1339

پاكدشت

پهلوي اول

10327

01/07/1382

بخش مركزي، روستاي فيلستان

 

3

بقعه امامزاده ابراهيم

1358

پاكدشت

قاجار

10312

01/07/1382

بخش مركزي، روستاي ارمبويه

 

4

بقعه امامزاده پنجعلي

1341

پاكدشت

صفویه

10314

01/07/1382

بخش مركزي،  روستاي جيتو

 

5

بقعه امامزاده چهل دختر

1363

پاكدشت

اواخر صفوی

10311

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي جمال آباد

 

6

بقعه امامزاده سيد جليل

1355

پاكدشت

صفوی

10310

01/07/1382

بخش مركزي، روستاي فيلستان

 

7

بقعه امامزاده عبدالله

1359

پاكدشت

اواخر قاجاریه

10336

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي عباس آباد لرني

 

8

بقعه امامزاده عون

1342

پاكدشت

قاجار

10313

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي آفرين

 

9

بقعه امامزاده موسي

1346

پاكدشت

صفويه

10337

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي خليف آباد

 

10

بقاياي قلعه نصرت آباد

1343

پاكدشت

اسلامي

10329

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي كلين سادات

 

11

بقعه ملاي روستاي يبر داغلان

 

پاكدشت

قاجار

10309

01/07/1382

بخش مركزي، روستاي يبر داغلان

 

12

بناي تيله اربابي

1340

پاكدشت

اواخر قاجاریه _ اوایل پهلوی

10330

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي كلين سادات

 

13

پل روستاي جيتو

1360

پاكدشت

قاجاريه

10328

01/07/1382

بخش مركزي، روستاي جيتو

 

14

تپه ترياق قلعه

1351

پاكدشت

تاريخي _ اسلامي

10332

01/07/1382

بخش مركزي، روستاي فيلستان

 

15

تپه روستاي آفرين

1350

پاكدشت

پيش از اسلام _ اسلامي

10322

01/07/1382

بخش شريف آباد،  روستاي آفرين

 

16

تپه روستاي حصار مهتر

1348

پاكدشت

هزاره 1 ق.م_ قرون اوليه اسلامي

10323

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي حصار مهتر

 

17

تپه روستاي فرخ آباد

1354

پاكدشت

هزاره 2 ق.م _ صفويه

10319

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي فرخ آباد

 

18

تپه روستاي قرمز تپه

1352

پاكدشت

ساساني _ اسلامي

10334

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي قرمزتپه

 

19

تپه قلعه سرخ روستاي خليف آباد

1337

پاكدشت

تاریخی . اسلامی

10316

01/07/1382

بخش شريف آباد،  روستاي خليف آباد

 

20

تپه قلعه گبري

1356

پاكدشت

تاريخي _ اسلامي

10318

01/07/1382

بخش مركزي، روستاي جيتو

 

21

تپه قلعه گبري

1353

پاكدشت

ساساني _ اسلامي

10320

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي كبود گنبد

 

22

چال تپه

1349

پاكدشت

تاريخي _ اسلامي

10321

01/07/1382

بخش مركزي،  روستاي قوهه سفلي

 

23

كاخ ناصرالدين ميرزا

1357

پاكدشت

قاجاريه

10333

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي جمال آباد

 

24

كاروانسراي خاتون آباد

1362

پاكدشت

قاجاريه

10335

01/07/1382

بخش مركزي، روستاي خاتون آباد

 

25

كاروانسراي روستاي سرخ حصار

1336

پاكدشت

قاجاريه

10331

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي سرخ حصار

 

26

كاروانسراي روستاي كبود گنبد

1338

پاكدشت

صفويه _ اوايل قاجاریه

10325

01/07/1382

بخش شريف آباد، روستاي كبودگنبد

 

27

كوره هاي آجرپزي خاتون آباد

1361

پاكدشت

قاجار – پهلوی

10315

01/07/1382

بخش مركزي،  روستاي خاتون آباد

 

28

محوطه تنگ يورد بولاغ

1345

پاكدشت

صفوي

10326

01/07/1382

بخش مركزي، روستاي توچال

 

29

مسجد قديمي روستاي حسين آباد

1344

پاكدشت

قاجاريه

10317

01/07/1382

بخش شريف آباد،  روستاي حسين آباد

 

30

یخچال یبر داغلان

 

پاکدشت

پهلوی

25376

18/12/87

شهر پاکدشت . شهرداری پاکدشت

 

31

امامزاده محمد روستاي ده امام

2230

پاكدشت

-

-

-

-

 

32

بقعه امامزاده اولياء روستاي قوهه سفلي

2247

پاكدشت

-

-

-

-

 

33

بقعه امامزاده دو تن يا شصت سر روستاي آفرين پاكدشت

2151

پاكدشت

-

-

-

-

 

34

تپه باستاني قلعه گبري روستاي محمود آباد پاكدشت

2152

پاكدشت

-

-

-

-

 

35

بقعه امامزاده حمزه رضا روستاي خاتون آباد پاكدشت

2067

پاكدشت

-

-

-

-

 

36

بقعه امامزاده حسن روستاي يبر داغلان پاكدشت

2153

پاكدشت

-

-

-

-

 

37

بقعه امامزاده ملا (غفار) روستاي يبر داغلان پاكدشت

1319

پاكدشت

-

-

-

-