ﺳﻪشنبه 29 خرداد 1403

اسلامشهر

رديف

نام اثر

كد آرشيو

شهرستان

قدمت

شماره ثبت

تاريخ ثبت

نشاني اثر

 
 

1

امامزاده عیسی

2618

اسلامشهر

قاجاریه

27113

27/4/88

شهرک واوان . شهرک امامزاده عیسی

 

2

امامزاده طاهر

1326

اسلامشهر

صفويه

10805

02/11/1382

بخش چهاردانگه، در محوطه گورستان روستای چهاردانگه

 

3

امامزاده عباس چهاردانگه

1324

اسلامشهر

صفويه

10806

02/11/1382

بخش چهاردانگه، دهستان چهاردانگه

 

4

تپه چيچكلو

1320

اسلامشهر

تاريخي _ اسلامي

10802

02/11/1382

بخش مركزي، روستاي چيچكلو

 

5

تپه ده عباس

1321

اسلامشهر

تاريخي _ اسلامي

10801

02/11/1382

بخش مركزي، روستاي ده عباس

 

6

تپه سفيد گلدسته

1323

اسلامشهر

تاريخي _ اسلامي

10804

02/11/1382

بخش چهار دانگه، روستاي گلدسته

 

7

تپه مافين آباد

312

اسلامشهر

هزاره 5 و 4 ق.م

2235

03/12/1377

جنوب شهرك قائميه

 

8

تپه ميمنت (ايله)

 

اسلامشهر

پیش از تاریخ

3107

25/12/1379

روستای میمنت

 

9

تپه نظام آباد

1322

اسلامشهر

تاريخي _ اسلامي

10803

02/11/1382

بخش مركزي، روستاي نظام آباد

 

10

تپه واوان

311

اسلامشهر

ساسانی

1955

16/9/1376

شهرك واوان

 

11

يخچال ترشنبه

1325

اسلامشهر

صفويه

10807

02/11/1382

بخش چهار دانگه، روستاي ترشنبه

 

12

يخچال علي آباد ( احمدآباد مستوفي )

1327

اسلامشهر

قاجاريه

10808

02/11/1382

روستاي علي آباد ( احمد آباد مستوفي )

 

13

امامزاده محمد روستاي ايرين

2636

اسلامشهر

-

-

-

-

 

14

امامزاده ذكريا روستاي ايرين

2619

اسلامشهر

-

-

-

-

 

15

امامزاده ابراهيم روستاي نظام آباد

2627

اسلامشهر

-

-

-

-

 

16

امامزاده ذكريا

2583

اسلامشهر

-

-

-

-

 

17

امامزاده اسماعيل روستاي چيچكلو

2626

اسلامشهر

-

-

-

-

 

18

امامزاده علي اكبر پلائين شهرستان اسلامشهر

2796

اسلامشهر

-

-

-

-

 

19

امامزاده عبدالله روستاي حسن آباد شهرستان اسلامشهر

2794

اسلامشهر

-

-

-

-

 

20

آب انبار روستاي فيروز بهرام شهرستان اسلامشهر

2795

اسلامشهر

-

-

-

-

 

21

يخچال و آسياب آبي روستاي جعفر آباد جنگل

2623

اسلامشهر

-

-

-

-

 

22

تپه نيك نيا   شهرك واوان

2622

اسلامشهر

-

-

-

-