شنبه 30 تیر 1403

ورامین

ردیف

نام اثر

كد آرشيو

شهرستان

قدمت

شماره ثبت

تاریخ ثبت

نشانی اثر

1

آب انبار پیشوا

2289

ورامین

قاجاريه

13562

23/07/1384

جنوب شهر پيشوا

2

آب انبار حصار گلي

1158

ورامين

قاجاریه

7438

12/11/1381

بخش جواد آباد، روستاي حصار گلي

3

آسیاب محمدیه

2384

ورامین

صفویه

14673

16/12/1384

بخش مرکزی، روستای محمدیه

4

آرامگاه حسین رضا

2378

ورامین

قرون اولیه اسلامی

14667

16/12/84

بخش مرکزی. دهستان بهنام وسط شمالی. روستای باغ رین

5

امامزاده بي بي زبيده خاتون  

2108

ورامين

اواخر قاجاریه

11762

24/12/1383

بخش مركزي، روستاي داود آباد

6

امامزاده بي بي سكينه

2101

ورامين

قرن 7 و 8  ه.ق

11769

04/03/1384

جنوب خيابان سكينه بانو

7

امامزاده جعفر

1130

ورامين

صفویه

319

21/08/1317

داخل شهر پيشوا

8

امامزاده حسين رضا

348

ورامين

دوره 840 ه.ق . تیموری

2937

20/09/1379

ايستگاه راه آهن، گورستان حسين رضا

9

امامزاده خواهر (بي بي)

1127

ورامين

اسلامی

7623

17/12/1381

بخش جواد آباد، روستاي خاوه

10

امامزاده زيد ابوالحسن الحسيني

2107

ورامين

قرن 8  ه.ق

11767

04/03/1384

خيابان زيد ابوالحسن الحسيني وراميني

11

امامزاده زين العابدين

1145

ورامين

اسلامی

9892

11/06/1382

بخش مركزي، روستاي باغ خواص

12

امامزاده سلطان محمود

1318

ورامين

1210 ه . ق . اوایل قاجاری

10324

01/07/1382

بخش جواد آباد، روستاي خاوه

13

امامزاده سیدحسین

2372

ورامین

صفویه

14668

16/12/1384

بخش مرکزی، روستای احمد آباد

14

امامزاده سیدعلی سجادی

2376

ورامین

قرن 2  ه.ق

14607

16/12/1384

خیابان آیت الله کاشانی، خیابان دهم شرقی

15

امامزاده شاهزاده حسين (ع)

2228

ورامين

مغول

339

20/11/1318

داخل شهر ورامين

16

امامزاده عبدالله     (2096)

2095

ورامين

قرن 8  ه.ق

11770

04/03/1384

ضلع شرقي مسجد جامع ورامين

17

امامزاده عبدالله

2369

ورامین

صفویه

14675

16/12/1384

بخش مرکزی، روستای باجک

18

امامزاده عبدالله غياث آباد

1154

ورامين

اسلامی

9891

11/06/1382

مسیر جاده پیشوا. روستاي غياث آباد

19

امامزاده علي

1157

ورامين

صفویه

9890

11/06/1382

بخش مركزي، روستاي آجر بست

20

امامزاده علي جعفرآباد جنگل

1156

ورامين

قاجاريه

9894

11/06/1382

بخش جواد آباد، روستاي جعفر آباد جنگل

21

امامزاده عون شصت

2130

ورامين

قرن 7 و 8  ه.ق

11768

04/03/1384

دهستان بهنام پازوکی جنوبی ، روستاي رستم آباد

22

امامزاده قاسم

2087

ورامين

قرن 7 و 8  ه.ق

11766

04/03/1384

بخش مركزي، روستاي خالدآباد

23

امامزاده محسن

2371

ورامین

صفویه

14609

16/12/1384

بخش مرکزی، روستای باجک

24

امامزاده يحيي

1128

ورامين

قرن 8 ه.ق

199

09/05/1312

كهنه گل

25

برج  مقبره علاءالدين

2111

ورامين

قرن 7 ه.ق

177

15/10/1310

مركز شهر ورامين

26

بقایای قلعه باجک

 

ورامین

ساساني _ قرون اوليه اسلامي

14604

16/12/1384

بخش مرکزی، روستای باجک

27

بقایای قلعه پوئینک

2058

ورامین

ساسانی تا اوایل ایلخانی

15773

08/05/1385

بخش مرکزی، دهستان بهنام پازوکی ، جنوب غربی روستای پوئینک

28

بقایای قلعه حرمین

2582

ورامین

ساسانی تا اواسط اسلامی

15774

08/05/1385

3 ک م جنوب شهر پیشوا ، 2 ک م غرب روستای محمد آباد عربها

29

بقایای قلعه گبری دمز آباد

2577

ورامین

ساسانی تا اواخر سلجوقی

15782

08/05/1385

بخش مرکزی، دهستان بهنام وسط جنوبی، جنوب روستای دمز آباد

30

بقایای قلعه عزیزآباد

2380

ورامین

ساساني _ قرون میانه اسلامي

14631

16/12/1384

بخش مرکزی، روستای عزیز آباد

31

بقعه شاهزاده محمد

 

ورامين

قاجاریه

1723

30/01/1366

روستاي ايجدانك

32

بقعه شاه محمود

2464

ورامين

قاجاریه

15766

08/05/1385

بخش جواد آباد، دهستان بهنام عرب جنوبی ، روستای امیر آباد

33

بقعه خواجه علی و خواجه ابراهیم

2586

ورامین

صفویه

17353

23/11/85

بخش جواد آباد. دهستان بهنام عرب جنوبی . روستای قلعه خواجه

34

بقعه و آب انبار امامزاده عبدالله

2805

ورامین

صفوی

17581

6/12/85

دهستان بهنام عرب جنوبی. 3 ک م جنوب حسین آباد

35

بقعه امامزاده محروم و مظلوم

 

ورامين

قرون متاخر اسلامی

16221

24/8/1385

بخش جواد آباد ، دهستان بهنام وسط جنوبی، روستای آب باریک

36

بقعه امامزاده اولیاء

 

ورامين

قرون متاخر اسلامی

16222

24/8/1385

بخش جواد آباد ، دهستان بهنام عرب جنوبی، روستا حصار اولیاء

37

پل باقر آباد

1144

ورامين

اسلامی

9911

11/06/1382

بخش مركزي، روستاي باقر آباد

38

تپه احمد آباد

2379

ورامین

هزاره 1  تا قرن 1 ه.ق

14630

16/12/1384

بخش مرکزی، روستای احمد آباد

39

تپه جواد آباد

1115

ورامين

قرن 7 و 8 ه.ق

7428

12/11/1381

شرق جاده اسفالته ورامين به طغان و شكر آباد

40

تپه حصار حسن بيك

1116

ورامين

قرن 7 و 8 ه.ق

7427

12/11/1381

بخش جواد آباد، روستاي حصار حسن بيك

41

تپه سعد آباد

1123

ورامين

قرن 6 و 7  ه.ق

9485

14/05/1382

بخش مركزي، روستاي سعد آباد

42

تپه سفالين

1552

ورامين

هزاره 2 و 1 ق.م

11045

17/05/1383

شهرك وليعصر، دانشگاه آزاد واحد پيشوا

43

تپه شغالي

1153

ورامين

هزاره 4 تا هزاره 1 ق.م

9889

11/06/1382

مرکزی . شمال شهر پیشوا

44

تپه شماره 1 تجره

1110

ورامين

قرن 8 و 9 ه.ق

7433

12/11/1381

بخش جواد آباد، روستاي تجره

45

تپه شماره 1 داود آباد

1120

ورامين

هزاره 1 ق.م

9488

14/05/1382

بخش مركزي، روستاي داود آباد

46

تپه شماره 1 هفت چوبه

1113

ورامين

قرن 6 و 10 ه.ق

7430

12/11/1381

بخش جواد آباد، روستاي هفت چوبه

47

تپه شماره 2 هفت چوبه

1112

ورامين

ایلخانی _ صفویه

7431

12/11/1381

بخش جوادآباد، روستاي هفت چوبه

48

تپه شماره 3 تجره

1109

ورامين

قرن 7 و 8 ه.ق

7434

12/11/1381

بخش جواد آباد، روستاي تجره

49

تپه شماره 3 هفت چوبه

1111

ورامين

قرن 6 و 9 ه.ق

7432

12/11/1381

بخش جواد آباد، روستاي هفت چوبه

50

تپه شماره 4 تجره

1108

ورامين

قرن 7 و 8 ه.ق

7435

12/11/1381

بخش جواد آباد، روستاي تجره

51

تپه طاهر آباد

1117

ورامين

ایلخانی

7426

12/11/1381

روستاي طاهر آباد

52

تپه غياث

1126

ورامين

ایلخانی _ صفویه

9486

14/05/1382

شرق روستاي غياث آباد

53

تپه فخر آباد

1124

ورامين

هزاره 4 و 3 ق.م

9484

14/05/1382

روستاي فخر آباد

54

تپه فرديس قشلاق جيتو

 

ورامين

پیش از تاریخ

9491

14/05/1382

بخش مركزي، روستاي قشلاق

55

تپه كوچك خير آباد

1119

ورامين

قرن 6 تا 10  ه.ق

9490

14/05/1382

روستاي خير آباد

56

تپه مرجان

1114

ورامين

آل بویه _ سلجوقیان

7429

12/11/1381

حاشيه كويري جنوب ورامين

57

تپه مرز آباد

1125

ورامين

آل بویه _ سلجوقیان

9487

14/05/1382

بخش مركزي، روستاي تقي آباد

58

تپه نيزار

1107

ورامين

سلجوقی تا ایلخانی

7436

12/11/1381

روستاي سلمان آباد

59

تپه هاي جنوبي حصار سرخ 3

1118

ورامين

قرن 7 و 8 ه.ق

7425

12/11/1381

بخش جواد آباد، روستاي حصار سرخ

60

تپه ده ماسین

2559

ورامين

پیش از تاریخ ـ اواخر تاریخی

15772

08/05/1385

بخش پیشوا، دهستان عسکریه، روستای ده ماسین

61

تپه معین آباد

2806

ورامین

هزاره 5 و 4 ق. م

20265

27/8/86

بخش پیشوا. دهستان عسگریه . 800 م شرق روستای معین اباد

62

تپه های انیس آباد بزرگ و کوچک

 

ورامین

تاریخی

14628

16/12/84

بخش فشافویه . روستای انیس آباد

63

تصفيه خانه قند ورامين

 

ورامين

پهلوی

6146

07/07/1381

بلوار شهيد قدوسي،  ما بين خيابان روغن كشي و درختي

64

حمام خاوه

2489

ورامين

پهلوی اول

15769

08/05/1385

بخش جواد آباد، دهستان عرب جنوبی ، روستای خاوه

65

عمارت بنی عامری

 

ورامین

زندیه

29378

13/11/88

بخش جواد آباد. دهستان بهنام عرب جنوبی . روستای حاجی آبا عرب

66

قلعه ابراهيم آباد

1131

ورامين

اسلامی

9888

11/06/1382

بخش جواد آباد، روستاي خاوه

67

قلعه ايرج

1155

ورامين

ساسانی

9835

11/06/1382

بخش پيشوا، روستاي عسگر آباد عباسي

68

قلعه بلند

1105

ورامين

صفویه

7624

17/12/1381

بخش جواد آباد، روستاي قلعه بلند

69

قلعه جليل آباد

1151

ورامين

قرن 7.9 ه.ق . صفویه

9886

11/06/1382

روستاي جليل ‌آباد

70

قلعه خالد آباد

1142

ورامين

تاریخی

9913

11/06/1382

بخش جوادآباد، روستاي خالدآباد

71

قلعه خواجه

1148

ورامين

صفویه

9884

11/06/1382

بخش مركزي، روستاي قلعه خواجه

72

قلعه خير آباد

1150

ورامين

تاریخی

9887

11/06/1382

روستاي خير آباد

73

قلعه زواره ور 1

1104

ورامين

اسلامی

7621

17/12/1381

بخش جواد آباد، روستاي زواره ور

74

قلعه شعيب آباد

1143

ورامين

اسلامی

9912

11/06/1382

بخش پيشوا، روستاي شعيب آباد

75

قلعه شماره 3 آب باريك

1149

ورامين

قرن 6 و 7  ه.ق

9885

11/06/1382

بخش جواد آباد، روستاي آب باريك

76

قلعه فتح آباد

1147

ورامين

سلجوقیان تا صفویه

9883

11/06/1382

روستاي فتح آباد

77

قلعه كوچك ابراهيم آباد

1106

ورامين

قرن 7 و 8 ه.ق

7439

12/11/1381

مسير جاده آسفالته روستاي ابراهيم آباد

78

كاروانسراي ديرگچين ( قم)

 

ورامين

ساسانی

10408

01/07/1382

منطقه اسد آباد، حاشيه غربي كوير بزرگ نمك

79

كاروانسراي كاظم آباد

1103

ورامين

قاجاریه

7437

12/11/1381

شرق جاده اصلي پيشوا به قلعه بلند

80

گنج تپه نشاطيه

1122

ورامين

تاریخی

9489

14/05/1382

بخش جواد آباد، روستاي نشاطيه

81

مسجد جامع

1129

ورامين

ایلخانی

176

15/10/1310

42 كيلومتري جنوب ورامین

82

مسجد و آب انبار باغ خواص

2373

ورامین

قرون اوليه اسلامي

14674

16/12/1384

بخش مرکزی، روستای باغ خواص

83

مسجد حاجی آباد سالار

2491

ورامین

اواخر قاجاریه

15770

08/05/1385

بخش جواد آباد، دهستان بهنام میانه جنوبی، روستای حاجی آباد سالار

84

مقبره سيد فتح الله

1146

ورامين

قرن 9 ه.ق

9893

11/06/1382

شمال خيابان 15 خرداد

85

محوطه باستان شناختی تپه حصارقاضی

 

ورامین

دوره ساسانی- اسلامی (ایلخانی)

31794

25/6/96

بخش جوادآباد،دهستان بهنام عرب جنوبی ، یک کیلومتری جنوب روستای حصارقاضی

86

محوطه باستان شناختی تپه طلا

 

ورامین

دوره ساسانی – اسلامی (ایلخانی)

31793

25/6/96

بخش جوادآباد،دهستان بهنام عرب جنوبی ، دو کیلومتری جنوب روستای حصارعلیا

87

محوطه باستان شناختی قلی تپه

 

ورامین

دوران اسلامی

31792

25/6/96

بخش جوادآباد،دهستان بهنام عرب جنوبی ، 5/2 کیلومتری جنوب روستای حصارعلیا

 
 
 

ردیف

نام اثر

كد آرشيو

شهرستان

قدمت

شماره ثبت

تاریخ ثبت

نشانی اثر

 

آب انبار خاوه

2093

ورامین

-

-

-

-

 

گورستان پيشوا ورامين

2092

ورامين

-

-

-

-

 

كانال آب رسان ورامين

2126

ورامین

-

-

-

-

 

تپه پوئينك خير آباد

2106

ورامين

-

-

-

-

 

حمام تاريخي ايجدانك

2273

ورامين

-

-

-

-

 

حسينيه كد خدا قاسم

2104

ورامين

-

-

-

-

 

قلعه شماره 2 آب باريك

2097

ورامين

-

-

-

-

 

تپه شماره 1 محمد آباد

2099

ورامين

-

-

-

-

 

امامزاده طاهر و مطهر

2090

ورامين

-

-

-

-

 

حسينيه خاندان احمدي

1615

ورامين

-

-

-

-

 

خانه خاندان عرب عليدوستي

1665

ورامین

-

-

-

-

 

امامزاده علي خاوه

2120

ورامین

-

-

-

-

 

بقعه يوسف رضا- روستاي يوسف رضا

2797

ورامين

-

-

-

-

 

امامزاده شاه ترك

2103

ورامين

-

-

-

-

 

تپه شماره 3 محمد آباد ورامين

2102

ورامین

-

-

-

-

 

قلعه شماره 1 آب باريك ورامين

2091

ورامين

-

-

-

-

 

امامزاده ابراهيم ورامين

1152

ورامين

-

-

-

-

 

قلعه باجك

2383

ورامين

-

-

-

-

 

قلعه شماره 2 حصار سرخ ورامين

2114

ورامين

-

-

-

-

 

تپه طغان

2127

ورامین

-

-

-

-

 

قلعه تجره ورامين

2115

ورامين

-

-

-

-

 

يخچال روستاي جعفر آباد ورامين

2105

ورامين

-

-

-

-

 

راه سنگفرش ورامين

2088

ورامین

-

-

-

-

 

تپه شماره 2 محمد آباد ورامين

2094

ورامین

-

-

-

-

 

مسجد روستاي بوالعرض ورامين

2100

ورامین

-

-

-

-

 

قلعه شماره 3 حصار سرخ ورامين

2125

ورامین

-

-

-

-

 

امامزاده سليم ورامين

2121

ورامين

-

-

-

-

 

امامزاده عبدالله بوالعرض ورامين

2089

ورامين

-

-

-

-

 

يخچال حصار كوچك ورامين

2118

ورامین

-

-

-

-

 

تپه فرديس ورامين

1121

ورامین

-

-

-

-

 

قلعه تاريخي امير آباد

2584

ورامين

-

-

-

-

 

امامزاده ابراهيم ولي آباد محمد آباد

2119

ورامين

-

-

-

-

 

امامزاده قاسم ورامين

2087

ورامين

-

-

-

-

 

قلعه اربابي حصار گلي ورامين

2128

ورامین

-

-

-

-

 

قلعه خاوه ورامين

2110

ورامين

-

-

-

-

 

امامزاده علي هفت چوبه ورامين

2116

ورامين

-

-

-

-

 

امامزادگان عين الدين ، غين الدين، زين الدين ورامين

2123

ورامين

-

-

-

-

 

قلعه شماره 1 حصار سرخ ورامين

2122

ورامين

-

-

-

-

 

تپه شماره 2 زواره ور ورامين

2124

ورامين

-

-

-

-

 

قلعه اربابي عسكر آباد ورامين

2117

ورامين

-

-

-

-

 

تپه شماره 2 تجره ورامين

2112

ورامين

-

-

-

-

 

تپه باستاني دولت آباد ورامين

2457

ورامين

-

-

-

-