ﺳﻪشنبه 24 تیر 1399

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری دیدارگشت ترنم از تاریخ 97/08/19

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری اورمزد گشت پارسیان از تاریخ 97/08/19

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پانی گشت آریا از تاریخ 97/08/19

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری یادآوران آسیا از تاریخ 97/08/19
بررسی موانع سرمایه گذاری هتل فرشته پاسارگاد با حضور استاندارتهران

بررسی موانع سرمایه گذاری هتل فرشته پاسارگاد با حضور استاندارتهران

نوزدهمین جلسه کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری استان تهران به ریاست محمد حسین مقیمی  استاندار تهران روز دوشنبه شنبه 14 آبان ماه در محل استانداری برگزار شد که درخواست شرکت هتل فرشته پاسارگاد در محدوده خیابان فرشته با حضور مدیر ک...

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری فراز تهران شهر از تاریخ 97/08/15

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری رویای آبی ایرانیان از تاریخ 97/08/15

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری تهران آسمان خاطره ایرانیان از تاریخ 97/08/15

احیاء مجوز

احیا پروانه شرکت خدمات مسافرتي و گردشگری پاییز هزار رنگ  از تاریخ 97/08/09 به مدت سه سال