شنبه 30 تیر 1403

فیروزکوه

ردیف

 

نام اثر

 

 

كد آرشيو

 

شهرستان

قدمت

شماره ثبت

تاریخ ثبت

نشانی اثر

1

امامزادگان 12 تن

1298

فيروزكوه

اسلامی

6352

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي ارجمند

2

امامزادگان حسن رضا و حسين رضا

689

فيروزكوه

تیموری

4909

19/12/1380

بخش ارجمند. روستاي كمند

3

امامزادگان عبدالله، عبدالقهار، عبدالجبار

361

فيروزكوه

صفويه _ قاجاريه

2927

20/09/1379

دهستان پشتکوه . روستاي پيرده

4

امامزادگان محمد و احمد

1087

فيروزكوه

قرن 7 و 8 ه.ق

6350

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي ارجمند

5

امامزاده احمد و محمد طارس

339

فيروزكوه

قرن 8 ه.ق

2935

20/09/1379

روستاي طارس

6

امامزاده بي بي حليمه خاتون

673

فيروزكوه

اسلامی

5678

25/12/1380

بخش ارجمند، روستاي شادمهن

7

امامزاده جعفر

 

فيروزكوه

قاجاریه (بازسازی شده)

3832

25/02/1380

بخش ارجمند، روستاي مرزداران

8

امامزاده جعفر نجفدر

1407

فيروزكوه

قرن 7 و 8 ه.ق

6335

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي نجفدر

9

امامزاده چهارده تن ورده

331

فيروزكوه

قاجار

3829

25/02/1380

روستاي درده

10

امامزاده سلطان ابراهيم رضا

1403

فيروزكوه

قرن 7 و 8 ه.ق

6347

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي آسور

11

امامزاده سلطان محمدرضا

446

فيروزكوه

قرن 7 و 8 ه.ق

6345

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي زرمان

12

امامزاده سيد اسماعيل

2225

فيروزكوه

قرن 7 و 8 ه.ق

6340

07/07/1381

بخش مركزي، روستاي اندور

13

امامزاده سيد مظفرالدين ابن موسي

1401

فيروزكوه

قرن 7 و 8 ه.ق

6341

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي دشتان

14

امامزاده شاه طاهر

1012

فيروزكوه

صفویه

6342

07/07/1381

بخش مركزي، روستاي نام آور

15

امامزاده عبدالله

674

فيروزكوه

اسلامی

5693

25/12/1380

بخش ارجمند، روستاي شادمهن

16

امامزاده عبدالله

1413

فيروزكوه

قرن 7 و 8 ه.ق

6349

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي انزاها

17

امامزاده عبدالله و شاهزاده مريم سياده

677

فيروزكوه

قرن 5 و 6 ه.ق

4403

30/3/1380

جاده فيروز كوه به سمنان

18

امامزاده عسگري شهرآباد

360

فيروزكوه

قاجاریه

2964

28/10/1379

روستاي دهين

19

امامزاده معصوم

1089

فيروزكوه

قرن 7و 8  ه. ق

6351

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي لزور

20

امامزاده معصوم و بي بي درجليزجند

323

فيروزكوه

اسلامی

3892

08/03/1380

روستاي جلیزجند

21

امامزاده يحيي

675

فيروزكوه

اسلامی

5694

25/12/1380

بخش مركزي، روستاي هرانده

22

برج روستاي مزاران

327

فيروزكوه

قرن 7 و 8 ه.ق

3834

25/02/1380

روستاي مرزداران

23

برج سنگي جنوبي روستاي گذرخاني

1088

فيروزكوه

قرن 5 و 6 ه.ق

6348

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي گذرخاني

24

برج سنگي شمالي روستاي گذرخاني

683

فيروزكوه

قرن 5 و 6 ه.ق

4409

05/09/1380

بخش ارجمند. روستاي گذر خاني

25

برج سنگي مياني روستاي گذرخاني

682

فيروزكوه

قرن 5 و 6 ه.ق

4408

05/09/1380

روستاي گذر خاني

26

بقعه درويش ابراهيم يقين

681

فيروزكوه

قرن 6 و 7 ه.ق

4407

05/09/1380

روستاي نجف در

27

بناي تاريخي كبوتر دره

685

فيروزكوه

سلجوقیان

6346

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي كبوتردره

28

بناي چهارطاقي سيمين دشت

678

فيروزكوه

قرن 3 و 4 ه.ق

4404

30/3/1380

روستاي حصار بن

29

بناي گور گنبد

336

فيروزكوه

قرن 7 و 8 ه.ق

3502

25/12/1379

200 متري جنوب راه آهن فيروزكوه

30

بيمارستان قديمي فيروزكوه

333

فيروزكوه

پهلوی

12282

30/04/1384

مرکز شهر. ايستگاه راه آهن

31

پل تاريخي

338

فيروزكوه

پهلوی اول

2938

20/09/1379

مجاور رودخانه جلگه رود

32

تپه ارود (سوته لووار)

688

فيروزكوه

پیش از اسلام

4911

19/12/1380

بخش مركزي، روستاي ارو

33

تپه روستاي سلهبن

676

فيروزكوه

پیش از تاریخ

4914

19/12/1380

روستاي سله بن

34

تپه سرتپه يا كله منار

309

فيروزكوه

پيش از تاريخ

3836

25/02/1381

300 م غرب شهر

35

تپه قلعه روستاي سياده

 

فيروزكوه

سلجوقیی یا  صفوی

4910

19/12/1380

6  كيلومتري جاده فيروزكوه به سمنان

36

تپه قلعه كهنه دير

324

فيروزكوه

تاریخی _ اسلامی

3835

25/02/1380

روستاي پيرده و درده

37

تپه هاي گور سفيد

690

فيروزكوه

پیش از اسلام

4913

19/12/1380

بخش مركزي، روستاي گور سفيد

38

حجاريهاي تنگ واشي

 

فيروزكوه

قرن 13 ه.ق

1025

3/12/1353

بخش فيروزكوه

39

حمام روستای فرح آباد

 

فیروزکوه

صفویه

14640

16/12/1384

بخش مرکزی، روستای فرح آباد

40

حمام قديمي

599

فيروزكوه

قاجاريه

6344

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي آسور

41

حمام قديمي روستاي زرمان

1047

فيروزكوه

قاجاريه

6338

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي زرمان

42

حمام مزداران

325

فيروزكوه

قاجاریه

3891

08/03/1380

روستاي مزداران

43

خانه تاريخي روستاي مزداران

332

فيروزكوه

قاجاريه

8521

09/02/1382

روستاي مزداران

44

رباط سنگي امين آباد

334

فيروزكوه

صفویه

2939

20/09/1379

روستاي امين آباد

45

رباط سنگي سرچمن (گونزا)

679

فيروزكوه

صفویه

4406

30/3/1380

راه آهن سراسري

46

رباط هاي شاه عباسي

986

فيروزكوه

صفویه

6354

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي كهريز

47

سرخ قلعه سرانزاء

359

فيروزكوه

ساساني

2931

20/09/1379

روستاي سرانزا

48

عمارت تاريخي كبوتر دره

445

فيروزكوه

صفويه

4402

05/09/1380

بخش ارجمند، 141 كیلومتری راه آهن سراسري

49

غار بورنيك

1405

فيروزكوه

تاریخی

6337

07/07/1381

بخش مركزي، روستاي هرانده

50

قدمگاه حضرت خضرنبي

1014

فيروزكوه

قرن 3 و 4 ه.ق

6343

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي ورسخواران

51

قلعه باباريش

310

فيروزكوه

اسلامی

3833

25/02/1380

بخش ارجمند، روستاي مزداران

52

قلعه باستان گذرخاني

1048

فيروزكوه

هخامنش

6339

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي گذرخاني

53

قلعه تلي جاره

684

فيروزكوه

اسلامی

4912

19/12/1380

روستاي گذر خاني

54

قلعه فيروزكوه

326

فيروزكوه

قرن 6 و 7 ه.ق

3831

25/02/1380

مركز شهر

55

قلعه قلدوش روستاي لزور

137

فيروزكوه

قرن 5 و 6 ه.ق

6336

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي لزور

56

قلعه لاجورد

686

فيروزكوه

اسلامی

4410

05/09/1380

بخش مركزي، روستاي سرانزا

57

قلعه و تپه پيركمر

680

فيروزكوه

هزاره 2 ق . م تا صفویه

4405

05/09/1380

5/3 كیلومتری شرق شهرستان فيروز كوه

58

کاروانسرای گدوک

1976

فیروزکوه

صفوی

2795

16/7/79

بخش مرکزی . دهستان پشتکوه . روستای گدوک

59

گرد تپه ارو

329

فيروزكوه

تاریخی _ اسلامی

3837

25/2/1380

روستاي ارو

60

گنبد گبري طارس (برج سنگي)

340

فيروزكوه

قرن 7 و 8 ه . ق

2936

20/09/1379

روستاي طارس

61

مجموعه بناهاي محمود آباد

1408

فيروزكوه

اوایل قاجاریه

6353

07/07/1381

بخش ارجمند، روستاي سيمين دشت

62

قلعه ضحاك روستاي آب باريك

2072

فيروزكوه

-

-

-

-

63

امامزاده يحيي و عبدالله مزداران

328

فيروزكوه

-

-

-

-

64

امامزاده سيد اسماعيل

335

فيروزكوه

-

-

-

-

65

امامزاده بي بي روستاي اندرو

2066

فيروزكوه

-

-

-

-

66

رباط شاه عباسي روستاي گچه

1989

فيروزكوه

-

-

-

-

67

قلعه باستاني روستاي سياده

672

فيروزكوه

-

-

-

-

68

حمام قديمي روستاي درده

330

فيروزكوه

-

-

-

-

69

كاروانسراي دير گچين(قلعه دير)

1136

فيروزكوه

-

-

-

-

70

برج سنگي روستاي مهاباد

337

فيروزكوه

-

-

-

-

71

مجموعه بنا هاي تاريخي بادرود(برج سنگي، بقعه سيد علي و خانواده، امامزاد محمد و محمود)

341

فيروزكوه

-

-

-

-