شنبه 30 تیر 1403

شفافیت در یک نگاه

 عنوانشرححجم 
آمار مزایده و مناقصه آمار مزایده و مناقصه ها از ابتدای سال 1402271.49 KBدانلود
اطلاعات پروژه های عمرانی 19.89 KBدانلود
اطلاعات تفضیلی هزینه کرد سالانه دستگاهآمار مربوط به تجمیع سالانه هزینه کرد می باشد 1.27 MBدانلود
انتشار فهرست مجوز های اعطایی توسط دستگاه - 1مجوزهای صادره از معاونت گردشگری304.20 KBدانلود
انتشار فهرست مجوز های اعطایی توسط دستگاه - 2مجوز های صادره از معاونت صنایع دستی80.29 KBدانلود
انتشار گزارش های مدیریتی ستاد خرید خدمتآمار خرید خدمت سال 1402104.00 KBدانلود
جزئیات مرتبط با قراردادها قراردادهای اداره کل16.16 KBدانلود
درآمد سالانه دستگاهدرآمدهای سال 1402 21.90 KBدانلود
نمونه قرارداداسکن یک نمونه از قرارداد های سال 140225.22 MBدانلود