ﺳﻪشنبه 19 فروردین 1399

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آسا گشت ایرانیان از تاریخ 97/08/06

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری طیاره گردون گرد از تاریخ 97/08/06

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری خط سفر پارس از تاریخ 97/08/06

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری درسا سیر پارس از تاریخ 97/08/06

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سالم گشت ایرانیان از تاریخ 97/08/05

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری راشاک پرواز از تاریخ 97/08/05

تعلیق به مدت یک ماه

حکم تعلیق شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری نیک اندیشان روشا گشت به مدت یک ماه از تاریخ 97/8/2

تعلیق به مدت یک ماه

حکم تعلیق شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری قصر توچال آریا به مدت یک ماه از تاریخ 97/8/2

تعلیق به مدت یک ماه

حکم تعلیق شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری مدار صفر درجه سبا به مدت یک ماه از تاریخ 97/8/2