ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399

(آرشیو نویسنده نرگس محمودی )

تعلیق به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری  کارن پرواز پارسیان از تاریخ 98/03/11

تعلیق به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری کارن پرواز پارسیان از تاریخ 98/03/11

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پل دوستی از تاریخ 98/03/11

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بانوی سرزمین پارس از تاریخ 98/2/22

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری تماشا سیر ایرانیان از تاریخ 98/2/22

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آوای سرزمین میترا از تاریخ 98/2/22

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری طلوع تشریفات از تاریخ 98/2/22

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ندای جرس از تاریخ 98/2/22

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری عصر گردشگری نوین از تاریخ 98/2/22