شنبه 30 تیر 1403

پرهام جانفشان

مدير كل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران

مشخصات فردی

 • متولد: 1353 گرگان

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 88913494-6- 021
 • نمابر: 88913497- 021

سوابق تحصیلی

 • مهندسی عمران (عمران) سال 1377
  کارشناسی ارشد عمران - سال 1379
  دکترای عمران (زلزله) - سال 1395

سوابق اجرایی

 • مدیرعامل و رییس هیات مدیره صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی
  مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
  مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد کیش
  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان

شرح وظایف

 • 1-برنامه ريزي واعمال نظارت هاي لازم درخصوص ميراث فرهنگي ،گردشگري،صنايع دستي وهنرهاي سنتي استان درچهارچوب سياستهاي ابلاغي ازسوي سازمان مرکزي
  2-برنامه ريزي وتهيه طرحهاي تعمير،مرمت،بازسازي ،احياء حفاظت وحراست ازآثار،بناهاومجموعه هاي ارزشمندفرهنگي وتاريخي استان ونظارت برحسن اجرايي آنها.
  3-برنامه ريزي ونظارت برارتقاءسطح خدمات ،تسهيلات ،کيفيت وکميت تاسيسات وامکانات ايرانگردي وجهانگردي درسطح استان.
  4-حمايت ازتوسعه کمي وبهبودکيفي محصولات صنايع دستي وهنرهاي سنتي بويژه درحوزه صادرات وانجام نظارتهاي ضروري درچهارچوب سياستهاي صنعتي کشوروسياستهاي ستادمرکزي.
  5-حمايت ازهنرمندان وصنعتگران صنايع دستي وهنرهاي سنتي استان.
  6-معرفي آثارارزشمندفرهنگي،تاريخي وصنايع دستي ازطريق برگزاري نمايشگاهها،ايجادموزه ها وسايروسايل ارتباطي درسطح استان.
  7-شناسايي ،ثبت وحفاظت ازآثار،ابنيه ،محوطه ها،بافتها،تپه ها،مجموعه هاي تاريخي وسايرميراث منقول وغيرمنقول فرهنگي،تاريخي ،باستان وسنتي استان.
  8-نظارت برايجادوتوسعه واحدهاي اقامتي ،پذيرايي بين راهي وسايرتاسيسات مردمي درزمينه صنعت ايرانگردي وجهانگردي درسطح استان.
  9-نظارت برکارگاههاي توليدي وآموزشي صنايع دستي درسطح استان.
  10-تعيين حريم محوطه ها،مجموعه ها،تپه ها،بناهاوبافتهاي تاريخي ثبت شده وهمچنين تعيين ضوابط خاص معماري وطراحي داخل حريم هاي مذکوردرسطح استان.
  11-تهيه نقشه جامع باستان شناسي استان باهمکاري واحدهاي ذيربط وتدوين فهرست شناسايي ومعرفي آثاروابنيه تاريخي درچهارچوب ضوابط ابلاغي ازسوي سازمان مرکزي.
  12-صدورمجوزهاي تاسيس ،توسعه وانحلال آژانس هاي مسافرتي ،سياحتي واحداث هتل ها ومهمانسراها وسايرمجتمع هاي خدماتي ،رفاهي ،بين راهي ونيزبرگزاري نمايشگاههاوموزه ها وسايرموسسات مرتبط باوظايف سازمان درسطح استان درچهارچوب ضواط ابلاغي واختيارات تفويض شده.
  13-همکاري باواحدهاي ذيربط سازمان درستادمرکزي درخصوص شناسايي واسترداداموال فرهنگي ايران درسطح ملي وبين المللي.
  14-اظهارنظرتخصصي درخصوص طرح هاي عمراني جامع و تفصيلي استان درارتباط با مناطق فرهنگي وتاريخي استان.
  15-معرفي آثارارزشمندمنقول وغيرمنقول فرهنگي،تاريخي استان به ستادمرکزي سازمان جهت ثبت درفهرست آثارملي وجهاني
  16-شناسايي ودر اختيارگرفتن کليه اموال ارزشمندفرهنگي،تاريخي استان که جزءميراث فرهنگي محسوب ميگردد.
  17-معرفي واطلاع رساني درخصوص ارزشهاي ميراث فرهنگي ،آثارتاريخي وتمدني ونيزويژگي هاي صنايع دستي وهنرهاي سنتي استان.
  18-بسترسازي لازم به منظورايجادوتوسعه تشکلهاي غيردولتي درسطح استان درزمينه فعاليتهاي سازمان درجهت کاهش تصدي دولت.
  19-جلب مشارکت مردم وبخش خصوصي ودولتي درسطح استان درجهت جذب سرمايه گذاري داخلي وخارجي ،به منظور شناسايي ،حفظ واحياي ميراث فرهنگي ،توسعه زيرساختهاي گردشگري وتوليد وبازاريابي صنايع دستي واعمال نظارت هاي لازم.
  20-بررسي اقليمي وفرهنگي ومطالعه وتحقيق درخصوص جاذبه هاي سياحتي وزيارتي استان با هماهنگي پژوهشگاه ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري
  21-تحقيق وپژوهش درخصوص ميراث فرهنگي ،باستان شناسي ،مردم شناسي ،صنايع دستي وهنرهاي سنتي استان باهماهنگي پژوهشگاه ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري.
  22-بررسي وتحقيق درزمينه مردم نگاري ،مردم شناسي ،انسان شناسي ،زيستي وشناخت فرهنگ بومي مناطق مختلف استان باهمکاري وهماهنگي پژوهشگاه ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري.
  23-همکاري باسازمان مرکزي درجهت بازارشناسي وگسترش مبادلات سياحتي ومسافرتي وصنايع دستي درداخل وخارج ازکشوربه منظورکمک به افزايش سطح درآمدعمومي وارزي کشور
  24-ترغيب مردم به ايرانگردي ومشاهده جاذبه هاي سياحتي وزيارتي استان.
  25-همکاري با واحدهاي ذيربط درسازمان مرکزي درخصوص طرح دعاوي کيفري درخصوص ميراث فرهنگي وانجام کليه امور حقوقي مربوط درمجامع ومراکز وقضايي ذيربط درداخل وخارج ازکشور.
  26-برقراري ارتباط ومبادلات علمي وفرهنگي با دانشگاهها ونيز موسسات ونهادهاي مرتبط درسطح استان با هماهنگي پژوهشگاه ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري .
  27-همکاري با يگان پاسداران ميراث فرهنگي درجهت حفظ ونگهداري محوطه ها وآثار ميراث فرهنگي استان.
محل خدمت: تهران، خیابان کریم خان، خیابان استادنجات الهی، نبش کوچه ارشد، اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی استان تهران، طبقه ششم