ﺳﻪشنبه 24 تیر 1399

فرج الله ایرانپور

مدیر امور حقوقی

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • · برنامه ريزي و هدايت امور حقوقي سازمان و هماهنگي با مراجع حقوقي و قضايي

  · انجام امور انتصابات سازمان و هدايت آن با هماهنگي رئيس سازمان

  · سياست­گذاري و برنامه ريزي درخصوص فعاليت هاي مربوط به مجلس و امور استان ها در چارچوب سياست­هاي سازمان

  · برنامه ريزي و اهتمام در جهت برگزاري جلسات و تبادل نظر با نمايندگان مجلس به منظور تسهيل اجراي برنامه­ ها و طرح هاي سازمان

  · هماهنگي و ايجاد ارتباط با كميسيون هاي مجلس و نمايندگان در جهت جلب حمايتهاي لازم براي بهبود امور ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي و هنرهاي سنتي و توجيه نقطه نظرات سازمان پيرامون طرح ها و لوايح و فعاليت هاي سازمان

  · برنامه ريزي و هدايت امور استان ها در حوزه هاي مختلف حقوقي، امور مجلس و ارتباط با نمايندگان مجلس و ادارات كل استاني

  · بسترسازي به منظور ساماندهي و ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام فعاليتهاي واحدهاي استاني

  · تهيه خط مشي و برنامه ساليانه در حوزه حقوقي با توجه به سياست هاي ابلاغي معاونت حقوقي رئيس جمهور و ارائه گزارش عملكرد سالانه به معاونت مذكور

  · نظارت بر انتصاب مديران و معاونين ادارات كل استانها

  · نظارت بر تهيه پيش نويس لوايح قانوني و تصويب نامه ها و آئين نامه ها و اساسنامه هاي موردنياز و پيگيري تا حصول نتيجه

  · اقدامات قانوني درمورد اخطاريه هاي محاكم قضايي و تهيه لوايح دفاعيه

  · ابلاغ قوانين و تصويب نامه ها و آئين نامه ها و اساسنامه هاي مصوب

  · نظارت بر تنظيم اظهارنامه ها و ادعانامه ها (دادخواست) و پيگيري موضوعات مربوط به حقوق سازمان

  · اظهارنظر مشورتي و ارائه طريق قانوني به واحدهاي تابعه سازمان در موارد حقوقي قضايي

  · نظارت بر انجام امور ثبتي و پيگيري و تعقيب دعاوي در مراجع قضايي

  · نظارت بر تهيه و تنظيم قراردادهاي لازم يا اظهارنظر در پيش نويس قراردادهاي منعقده في مابين سازمان با افراد حقيقي و حقوقي از لحاظ رعايت دعاوي در مراجع قضايي

  · رسيدگي امور املاك سازمان و انجام اقدامات قانوني جهت ثبت و تملك قطعي اراضي و مستحد ثات

  · نظارت بر تنظيم اطلاعات موردنياز جلسات كميسيون هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي

  · برنامه ريزي به منظور ايجاد ارتباط مناسب متقابل بين نمايندگان مجلس و مسئولين سازمان

  · برنامه ريزي به منظور ارتباط با مسئولين واحدهاي مربوطه در مجلس شوراي اسلامي به منظور انعكاس خط مشي و سياست هاي كلان سازمان

  · برنامه ريزي به منظور حضور فعال در استان ها و نقاط مختلف و محروم كشور جهت ارزيابي فعاليتها، طرحها و برنامه ها

  · نظارت در تهيه گزارش هاي جامع از هماهنگي در برنامه ريزيها و فعاليتهاي واحدهاي استاني

  · برنامه ريزي به منظور جمع آوري و تمركز و طبقه بندي اطلاعات كلي از كليه استانها

  · ايجاد هماهنگي در برنامه ريزي و فعاليتهاي واحدهاي استاني از طريق حوزه هاي ذيربط و باتوجه به ويژگي هاي شناخته شده آنها و نحوه كار و مديريت اجراي برنامه ها و طرحهاي ادارات كل استانها و تهيه گزارشهاي جامع در اين مورد

  · فراهم آوردن زمينه مناسب براي جلب و جذب مشاركت هاي عمومي در رشد و توسعه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

  · تشكيل شعب هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان سازمان