ﺳﻪشنبه 24 تیر 1399

احمدرضا حیدری

مدیر فنآوری اطلاعات و آمار

مشخصات فردی

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 88801530 - 021

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • تهيه طرح هاي لازم براي توسعه و گسترش خدمات فني، بهبود سيستم ها ، توسعه شبکهادیه ها و بهنگام سازي پايگاه هاي اطلاعاتي
  مطالعه،‌ طرّاحي و استقرار طرح جامع اطلاع رساني متناسب با نيازهاي واحدهاي مختلف سازمان
  توسعه فناوري هاي اداري نوين و طراحي اجراي برنامه هاي تحقق دولت الكترونيك
  برنامه ريزي به منظور تعمير و نگهداري تجهيزات سخت افزاري و اتّخاذ تمهيدات لازم به منظور اجراي مؤثّر آن
  تهيه و تدوين برنامه جامع نيروي انساني از جمله بهسازي ترکيب نيروي انساني، جذب و نگهداري نيروي انساني، ارتقاء مهارت و کارآيي و نيز تهيه آمارهاي مورد نياز به صورت موردي و ادواري
  بررسي و مطالعه مستمر ساختار تشکيلاتي اعم از نمودارها، تشکيلات تفصيلي و تدوين شرح وظايف در انطباق با امور محوله
  مطالعه، بررسي و اظهار نظر در خصوص نظام هاي استخدام، طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل و نظاير آن
  راه اندازي، نظارت و پشتيباني سيستم هاي مكانيزه و شبكه هاي اطّلاع رساني مورد نياز بررسي و اقدام براي استفاده بهينه از فناوري هاي نوين و بهبود سيستم هاي آمار و اطلاعات
  بهره گيري از تجهيزات سخت افزاري و امكانات نرم افزاري
  احصاء فرم هاي تکميل شده و مستندات آنها و ارائه به شورا يا کميسيون هاي تحول اداري سازمان
  بررسي برگه هاي تکميل شده و تطبيق آنها با عملکرد واقعي جهت ارائه به شوراي تحول اداري
  مهندسي مجدد فرآيندها، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روش هاي انجام كار سازمان و مستند سازي آنها
  تدوين و اجراي برنامه هاي لازم جهت ارتقاء سطح رضايت مردم و جلب رضايت ارباب رجوع
  تدوين نظام نامه پيشنهادات به منظور بهره گيري از دانش و تجربيات كاركنان در مراحل تصميم سازي و تصميم گيري
  طراحي برنامه جامع نوسازي و تحول اداري سازمان در چارچوب ضوابط، مقررات و برنامه هاي مصوب با هماهنگي و همكاري واحدهاي ذيربط و تقويت مشارکت کارکنان با رويکرد مهندسي مجدد
  بررسي و مطالعه برنامه ها، فعاليت ها و ظرفيت هاي بالقوه واحدهاي تابعه و وابسته و پيگيري و هدايت برنامه هاي تحول اداري آنها در اين حوزه جهت ارائه گزارشات ادواري به رياست سازمان
  بررسي و برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در واگذاري وظايف و اختيارات به واحدهاي استاني سازمان با حفظ جايگاه نظارتي حوزه مرکزي
  نظارت بر روش هاي انجام كار واحدهاي سازمان به منظور حذف تشريفات و مراحل زائد فعاليت ها و ايجاد سرعت و صحت بيشتر در جريان امور با تأكيد بر بهره گيري از روش ها و تكنولوژي هاي نوين
  مطالعه و استقرار نظام هاي نوين مديريت و فرهنگ سازي براي تحقق تحول اداري در سطح سازمان و واحدهاي استاني
  مطالعه و بررسي زمينه هاي توسعه مشارکت بخش غير دولتي و کاهش تصدي دولت در اجراي ضوابط مربوط
  برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر اجراي طرح هاي نظام اداري خودکار (اتوماسيون اداري)
  نظارت بر حسن اجراي فرآيندها و روش هاي ابلاغي و بررسي ميزان اثربخشي آنها
  ايفاي وظايف دبيرخانه شوراي تحول اداري و كميسيون هاي مربوطه در ارائه و تنظيم صورتجلسات،ابلاغ و پيگيري مصوبات و بايگاني اسناد مربوط و نظارت برحسن اجراي آنها
  طراحي تشکيلات و بهبود ساختارهاي سازماني
  بررسي و مطالعه مستمر ساختار تشکيلاتي اعم از نمودارها، تشکيلات تفصيلي و تدوين شرح وظايف در انطباق با امور محوله
  نظارت بر اجراي قوانين و مقررات استخدامي و طرح هاي طبقه بندي مشاغل
  بررسي و تهيه و تنظيم نمودار سازماني، اهداف، شرح وظايف و تشکيلات تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازمان ابلاغي از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني رييس جمهور و ارايه پيشنهادهاي لازم و مراقبت در حسن اجراي تشکيلات مصوب
  بررسي و اعلام نظر در خصوص نحوه اجراي قوانين، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها از بعد تشکيلاتي