چهارشنبه 30 بهمن 1398

احکام آژانس

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری چلچراغ راه سفر از تاریخ 98/11/27

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری جاوید گشت ستاره غرب از تاریخ 98/11/21

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری عرشیان سالار-شعبه تهران از تاریخ 98/11/15

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری کیارش مهر تاریخ (98/11/08)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری کبریا سفر تکین تاریخ (98/11/08)

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری هانی بال گشت از تاریخ 98/11/08

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری اوتانا سیر از تاریخ 98/11/07

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سرزمین پاردیک تاریخ (98/10/05)

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تابان پرواز آسیایی از تاریخ 98/11/05