جمعه 07 آذر 1399

احکام آژانس

لغو پروانه شرکت «دنیای هفت اقلیم»

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری «دنیای هفت اقلیم» تاریخ (99/09/03)

انحلال و لغو پروانه بهره برداری شرکت «سفینه پرواز نگین»

 با درخواست شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری «سفینه پرواز نگین» مبنی بر انحلال مجوز و لغو پروانه بهره برداری، موافقت گردید. تاریخ (99/08/27)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «پرشین سیر ایرانیان» به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق برای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «پرشین سیر ایرانیان»، تاریخ (99/08/26)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «همام سیر تهران» به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق برای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «همام سیر تهران»، تاریخ (99/08/25)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «با ما گشت نارون» به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق برای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «با ما گشت نارون»، تاریخ (99/08/25)

انحلال و لغو پروانه بهره برداری شرکت «ساحل سفید گشت»

 با درخواست شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری « ساحل سفید گشت» مبنی بر انحلال مجوز و لغو پروانه بهره برداری، موافقت گردید. تاریخ (99/08/21)

انحلال و لغو پروانه بهره برداری شرکت «اسک آدران پرواز»

 با درخواست شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری « اسک آدران پرواز» مبنی بر انحلال مجوز و لغو پروانه بهره برداری، موافقت گردید. تاریخ (99/08/11)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «ماهان سیر سام» به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق برای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «ماهان سیر سام»، تاریخ (99/08/11)

تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «ماربین» به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق برای دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری «ماربین»، تاریخ (99/08/11)