شنبه 16 فروردین 1399

احکام آژانس

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری شهرزاد سیر تابان تاریخ (99/01/01)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری جهان گشت سیرنگ تاریخ (99/01/01)

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری وحدت ملل فردوس از تاریخ 99/01/01

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری داریان سیر پارسیان تاریخ (99/01/01)

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری بی تا پرواز از تاریخ 99/01/01

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری کیان صبا تاریخ (99/01/01)

احیا مجوز

احیا مجوز  "بند ب" شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری وارنا گشت سوگند (99/01/01)

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری مه یاس پرواز آلوارس از تاریخ 99/01/01

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آریا ماها کبیر (99/01/01)