چهارشنبه 20 فروردین 1399

احکام آژانس

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری دنیای هفت اقلیم از تاریخ 98/09/20

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری شهرزاد سیر تابان از تاریخ 98/09/19

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پرواز بیکران نسیم تاریخ 98/09/13

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ناوی سیر دیدار تاریخ 98/09/13

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری صابران گشت از تاریخ 98/09/13

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری رویای پرواز طلایی از تاریخ 98/09/13

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری آرسیما سیر پارس از تاریخ 98/09/12

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ماهور گشت آسمان تاریخ 98/09/06

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری جهان ساتر تاریخ 98/09/06