چهارشنبه 20 فروردین 1399

احکام آژانس

انحلال و لغو مجوز

انحلال شرکت و لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پردیسان گشت - شعبه تاریخ (98/12/04)

انحلال و لغو مجوز

انحلال شرکت و لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری عطر هم هوایی سفر تاریخ (98/12/04)

تعلیق به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری انیسا گشت ایرانیان از تاریخ 98/12/04

احیا مجوز

احیا مجوز  "بند ب" شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری مدبران سفر ساز (98/12/03)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری حس خوب سفر تاریخ (98/11/30)

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری چلچراغ راه سفر از تاریخ 98/11/27

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری جاوید گشت ستاره غرب از تاریخ 98/11/21

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری عرشیان سالار-شعبه تهران از تاریخ 98/11/15

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری کیارش مهر تاریخ (98/11/08)