چهارشنبه 20 فروردین 1399

احکام آژانس

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری راحت سیر طباطبایی از تاریخ 97/10/12

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری نقطه اوج پرواز از تاریخ 97/10/12

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری اشراق سیر از تاریخ97/10/12

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آنیا گشت پارسه  از تاریخ97/10/12

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پویا یکتا پرواز از تاریخ97/10/03

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سیما شوق پرواز از تاریخ 97/10/03

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سورنا سیر از تاریخ 97/10/02

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری وحید از تاریخ97/10/02

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری طلایه از تاریخ97/10/02