چهارشنبه 20 فروردین 1399

احکام آژانس

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپیده دم از تاریخ 97/12/05

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سپیده دم از تاریخ 97/12/05

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ماداکتورگشت از تاریخ 97/12/04

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری فیض پرواز شرق از تاریخ 97/11/29

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری گل بال گشت از تاریخ 97/11/29

تعلیق به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری ماژیون از تاریخ 97/10/28

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری اوریم سایا از تاریخ 97/11/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری نسیم تسنیم یسنا از تاریخ 97/11/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری نوروز گشت از تاریخ 97/11/17