چهارشنبه 20 فروردین 1399

احکام آژانس

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری دنیای زیبا تاریخ (99/01/01)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آرسیما سیر پارس تاریخ (98/12/24)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سیلوانا سیر تاریخ (98/12/24)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری افلاک پرواز تاریخ (98/12/24)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری آروین گشت پارسیان پایتخت تاریخ (98/12/24)

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ظفر پرواز ایرانیان تاریخ (98/12/24)

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری ساویس سفر پارسه از تاریخ 98/12/20

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری نوآوران پردیس از تاریخ 98/12/19

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری قائم گشت آریا از تاریخ 98/12/13