چهارشنبه 20 فروردین 1399

احکام آژانس

تعلیق به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری اکسیر گشت سفر از تاریخ 98/03/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری خشایار سامان آریایی از تاریخ 98/03/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری صبح پرواز مهر از تاریخ 98/03/28

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری سلامت صبح سپید از تاریخ 98/03/28

عدم لغو مجوز آژانس افق نما

با توجه به بررسی صورت گرفته توسط اداره کل نظارت و ارزیابی گردشگری لغو مجوز آژانس افق نما بدلیل مشکل ارجاع از طرف معاونت گردشگری بوده است که بدینوسیله تصحیح می گردد.

تعلیق به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری  کارن پرواز پارسیان از تاریخ 98/03/11

تعلیق به مدت سه ماه

صدور حکم سه ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری کارن پرواز پارسیان از تاریخ 98/03/11

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پل دوستی از تاریخ 98/03/11

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بانوی سرزمین پارس از تاریخ 98/2/22