چهارشنبه 20 فروردین 1399

احکام آژانس

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری شادینه گشت از تاریخ 98/05/16

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ماهان تعطیلات از تاریخ 98/05/16

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری مدبران سفر ساز از تاریخ 98/05/16

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری شریف گشت فرحان از تاریخ 98/05/16

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری شیردال ایرانیان از تاریخ 98/05/16

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری ویستا از تاریخ 98/05/13

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری رایکا پرواز از تاریخ 98/05/09

لغو پروانه شرکت

لغو پروانه بهره برداری شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری مرآت گشت پایتخت از تاریخ 98/05/05

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری جشنواره پرواز از تاریخ 98/04/30