اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان تهران

تاریخ: 29 دی 1397

تعلیق به مدت یک ماه

صدور حکم یک ماه تعلیق دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری سیمرغ دیار آریایی از تاریخ 97/10/29

روتیتر