ﺳﻪشنبه 24 فروردین 1400

مراکز فرهنگی و هنری

همراه با افزايش شديد جمعيت و گسترش روزافزون شهرنشيني، شهرهاي بزرگ نيازمند مراكز فرهنگي- تفريحي ويژه‌اي هستند كه بتواند بخشي از اوقات فراغت مردم شهرنشين را پر كند. هدف از احداث مراكز فرهنگي- تفريحي ايجاد فضاهاي عمومي تفريح سالم و خلاقيت هنري در شكل‌هاي نو وهمه‌گير فرهنگ است. امروزه شهرهاي بزرگ استان، شاهد فعاليت و گسترش اين نوع مراكزند.