ﺳﻪشنبه 24 فروردین 1400

توليدات فرهنگی و انتشارات

رواج و اطلاع رساني نتايج گزارش ها و تحقيقات علمي و انتقال تجربيات کارشناسان سازمان استان تهران به مخاطبان در قالب کتابچه ، بروشور و...، شکل گيري واحدي به نام چاپ وانتشارات را ضروري مي نمايد.