ﺳﻪشنبه 24 فروردین 1400

فنآوری اطلاعات و آمار

احمدرضا حیدری

مدیر فنآوری اطلاعات و آمار